Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

February 02 2018

7973 9feb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan

January 26 2018

7683 428b 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

January 22 2018

Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono

January 20 2018

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

January 06 2018

1590 647b 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabrianmay brianmay
5702 04ab 390
Reposted fromoutoflove outoflove viastuckedinsoul stuckedinsoul

December 25 2017

1149 521a 390

December 17 2017

1132 8ad6 390

November 26 2017

2545 7e89 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 21 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapolana polana

November 20 2017

3255 ee3f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 05 2017

9833 f9c5 390

November 26 2017

2545 7e89 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 21 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapolana polana

November 20 2017

3255 ee3f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc

November 13 2017

8198 72ed 390
Reposted fromdusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl